கவிதை: ஒன்று சொல்ல ஒன்று


இப்போது
பார்வை இருந்தும்
நான் குருடன்

பேசத் தெரிந்தும்
நான் ஊமை

கேட்க முடிந்தும்
நான் செவிடன்

பார்க்காததால்
பேசுவதும்
கேட்பதும்
மட்டுப்பட்டது

எப்போதும்
உறவுகளில்
ஒன்று சொல்ல
ஒன்று வருமெனில்
என்னதான் செய்ய
குருடனாய்
ஊமையாய்
செவிடனாய் இருப்பதைத் தவிர.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...