கவிதை: எஞ்சியிருக்கும் இடைவெளி

என்
ஒவ்வொரு அசைவிலும்
செயலிலும் வார்த்தையிலும்
குற்றம் சொல்வதே
இப்போதெல்லாம்
உனது முழுநேர வேலை.

எனக்கு
உன்மீதும் உனக்கு
என்மீதும் நேசம்
இருந்ததற்கும் இல்லாமற்போனதற்கும்
இடையே
இப்போது எஞ்சியிருப்பது
இடைவெளி மட்டுமே.

உனக்கும் எனக்குமிடையே
நேசம் தொலைந்த பிறகும்
தொடரும் இந்த பந்தம் எதற்காக
வேறு யாரைவிடவும்
நான் என்னையும்
பிறரையும்
புரிந்துகொள்ள உதவியது
நீதான் என்பதாலா.

ஒன்று சொல்கிறேன்:
நம் இருவருக்குமிடையே
உள்ள இடைவெளியை
நாளும் விஸ்தரிப்பவர்கள்
ஒருபோதும்
நீயோ அல்லது நானோ அல்ல
அடுத்தவர்தான்
என்பதை மறந்துவிடாதே.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...